top of page
  • Writer's pictureCDPC

Digitaal toetsen
Een toets kan verschillende functies hebben. Over het algemeen maken wij een onderscheid tussen formatief en summatief toetsen. Voor online onderwijs is ‘formatief toetsen’ zeer belangrijk om de leerresultaten te bepalen van het leren op afstand, het is feedback voor u als docent om te kijken of u uw doelen heeft behaald, belangrijker nog, de student krijgt feedback over het leren en kan zelf bepalen of sommige ‘bouwstenen’ herhaald dienen te worden.

Veel ‘formatief’ toetsen tussendoor leidt in de meeste gevallen tot betere resultaten op summatieve toetsen.


Digitaal onderwijs doet een groot beroep op u als docent om vaker formatief te toetsen: een korte quiz om studenten te laten zien hoe effectief hun leerproces is geweest tot dan toe en feedback naar uzelf om te zien of uw keuze in leeractiviteiten effectief is geweest.


Summatief

Als bepaald moet worden of de student de leerdoelen in voldoende mate heeft verworven, maak je gebruik van een summatieve toets. Beoordeling vindt meestal in de vorm van een cijfer plaats en heeft een bepaalde consequentie (diploma behalen, studiepunten behalen, module afronden, blijven zitten of over gaan). Summatieve toetsen zijn meestal aan normen gebonden, bv. officiële eindtermen.


Formatief

Als de docent en student inzicht willen krijgen in de voortgang van de student en hoe de ontwikkeling bij te sturen, wordt er voor een formatieve toets gekozen. Een formatieve toets geeft de student dus feedback op zijn voortgang en ontwikkeling, en de docent de gelegenheid om instructie aan te passen a.d.h.v. deze informatie. De vorm waarin de student zelf verantwoordelijk is om de toets te maken om zodoende zelfstandig de ontwikkeling bij te houden, heeft zelftoets.


Verschil

Formatieve toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van studenten te bewaken en summatieve toetsen voor selectie en diplomering. Let wel op:

summatieve toetsen geven ook inzicht in de voortgang en in hoeverre de leerdoelen zijn behaald (voor docent en student).


Toetsvormen

Om formatief en summatief te beoordelen, kent het onderwijs verschillende soorten toetsen zoals o.a. kennistoetsen, essaytoetsen, vaardigheidstoetsen, stage- en praktijkopdrachten en projectopdrachten.


Op afstand toetsen

Op afstand toetsen (bv. op digitale wijze) werkt anders dan wanneer u klassikaal toetst. Niet alleen het toetsmiddel verandert, maar ook de manier waarop getoetst wordt gebeurt op een andere manier. Met de technologie die er tegenwoordig beschikbaar is, is het zelfs mogelijk om volledig afgesloten digitaal te toetsen. Alhoewel dit mogelijk is, is het niet erg praktisch en immers te complex. Meer informatie over summatief toetsen op afstand volgt nog, omdat u en wij steeds afhankelijk zijn van uitgangspunten vanuit de Ministerie, DEA en uw eigen besturen om te weten wat de onmogelijkheden zijn.


Zoals eerder vermeld, kent het onderwijs verschillende soorten toetsen. Deze geven weer inzicht in andere leerdoelen of leeruitkomsten, oftewel kennis, vaardigheden en/of attitude. Een manier om kennis digitaal te toetsen, is bijv. d.m.v. een ‘open boek toets’. De vragen van de toets zijn dan gericht op het leggen van verbanden in plaats van het vragen naar parate kennis. In dit soort toetsen, toetst u de hoogste kennisniveaus van de Taxonomie van Bloom (creëren, evalueren, analyseren). Hieronder volgt een overzicht van de soorten toetsen, per kennisniveau van de Taxonomie en of/hoe ze op afstand getoetst kunnen worden. Het wordt aangeraden om bij het op afstand toetsen, toetsen aan te bieden die voldoen aan het hoogste kennisniveau van de Taxonomie van Bloom. Hieronder ziet u een afbeelding van de kennisniveaus van Bloom.


Klik op deze link(s) om uw kennis van Bloom op te frissen:

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page