top of page
  • Writer's pictureCDPC

Inventariseer wat mogelijk is online

Updated: Apr 1, 2020

Om online onderwijs te geven is het nodig om te weten of de randvoorwaarden in orde zijn, met name de toegang tot internet thuis, en hoeveel digitale middelen per huishouden zijn, zoals beschikbare smartphones, pc’s, laptops, tablets / iPads, etc.

Inventariseer zoveel mogelijk zodat ook de gevallen waar de voorwaarden op gebied van internetverbinding en digitale middelen niet in orde zijn bekend zijn voor je klas. Gebruik hiervoor de gebruikelijke middelen om in contact te komen met ouders, zoals telefonisch contact of via WhatsApp. Deze kennis moet dan weer bekend worden gemaakt bij het schoolhoofd om duidelijkheid te hebben over hoe de algemene situatie is op jullie school. Alleen dan kan een weloverwogen beslissing worden genomen met betrekking tot online onderwijs voor een groot gedeelte of je hele leerlingpopulatie.

Mocht op bestuursniveau of schoolniveau de beslissing al zijn genomen om over te gaan naar online onderwijs, dan kun je je online onderwijs gaan inrichten.


Simpele stappen in online onderwijs

Voor het gemak geven wij kort een aantal stappen weer:

  1. Ontwerpen van je onderwijs: de rol van herhalen en de verbinding met nieuwe leerdoelen.

  2. Instructies geven en contact maken (bv. via Instructie-video’s).

  3. Opdrachten geven die de leerlingen zelfstandig kunnen maken.

  4. Quiz of korte toetsen om te kijken hoe ver je leerlingen zijn in hun leerproces.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page