top of page
 • CDPC

Op afstand begeleiden


In het voortgezet onderwijs en (voorbereidend) beroepsonderwijs krijgen leerlingen van meerdere vakdocenten les. De begeleiding van alle andere persoonlijke en studie- en loopbaan processen vindt plaats door iemand die een begeleidende rol heeft, bv. een klassenmentor, studieloopbaanbegeleider, studiecoach of tutor. Hierna gebruiken wij de term ‘mentor’ die alle andere benamingen van de rol bevat. Een mentor heeft bij online onderwijs een cruciale rol.

De studenten hebben nu niet elk uur een andere docent om zaken in de gaten te houden. Daarom is het belangrijk om na te denken hoe de mentorrol in de tijd van digitaal onderwijs wordt ingevuld om toch regelmatig contact te houden. Het is handig om te kijken of er dagelijks of een paar keer per week wel begeleiding kan zijn door een vertrouwde mentor (bv. vooral voor studenten waarvan er thuis minder mogelijkheden voor begeleiding bestaan).


Rol van de mentor

De mentor is de persoon die het leerproces van de leerling coacht en faciliteert. Niet alleen qua persoonlijke - en gedragsproblemen, maar vooral ook op organisatorisch en ortho-pedagogisch vlak. Hij/zij houdt vinger aan de pols en checkt als de leerlingen hun werk (kunnen) doen, en waar ze eventueel tegen aanlopen. De mentor kan op deze manier zowel de leerlingen als de leerkrachten begeleiden in dit nieuwe proces, en zodoende zorgen voor afstemming.


Rol van de mentor op afstand

De mentor heeft een vakoverstijgende begeleidingstaak voor de leerlingen uit zijn/haar klas of groep. In de nieuwe situatie staat communicatie centraal. Zorg dat u een helder communicatieplan hebt wat voor u en uw leerlingen het beste functioneert. Realiseer u dat u waarschijnlijk nooit al uw leerlingen op deze manier kunt bereiken, en dat u flexibel zal moeten zijn om ook aanvullende communicatiemiddelen te gebruiken waar nodig.


Het werkterrein van de mentor kent, net zoals in de ‘gewone’ onderwijssituatie, taken ten aanzien van:


Individuele begeleiding van alle leerlingen van zijn/haar mentorklas.


Drie aandachtsgebieden voor de mentor op afstand in deze periode zijn:


 1. Welzijn (hoe gaat het met de leerling)

 2. Leerproces (kan de leerling in de nieuwe vorm leren; wat is daarvoor nodig)

 3. Perspectief op de komende tijd (gaat er nog iets veranderen, wat kan de leerling zelf nog aanpassen of doen; ruimte voor persoonlijke invulling)


Algemene aandachtspunten in de communicatie:

 • Kies via welk medium u het liefst wil communiceren

 • Informeer leerlingen van uw groep, ouders en collega’s (maak gebruik van bestaande kanalen die u al hebt en/of succeservaringen van collega’s die al een digitale platform gebruiken)

 • Zorg dat u zo veel mogelijk bereikbaar bent voor vragen en hulp. In deze bijzondere tijd moeten we flexibel zijn en waar mogelijk onze beschikbaarheid voor de mentor studenten mogelijk wat uitbreiden

 • Zorg dat u vinger aan de pols houdt, dat u continuïteit biedt in uw begeleiding als mentor; dat u uw afspraken met leerlingen nakomt en dat u uw rol als vertrouwenspersoon integer vervult. Neem bij twijfel over wat te doen met bepaalde informatie contact op met uw zorgcoördinator of begeleidingsmanager.


De mentor kan op afstand begeleiden, maar moet voor de student dichtbij en goed bereikbaar zijn. Hij/zij houdt alles strak in de gaten en helpt voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren.


Vervolgens een aantal tips voor de mentor om effectief op afstand te kunnen begeleiden:


1. Zorg dat u met alle leerlingen een individueel mondeling gesprek hebt zodat u de situatie van alle leerlingen goed in beeld hebt. Inventariseer in het eerste gesprek de situatie vwb digitale leermogelijkheden (zie Digital First Aid Kit KO/BO) en mogelijke belemmeringen daarin. U kan voor de individuele gesprekken een schedule online maken en leerlingen zich laten intekenen. Geef leerlingen ook de ruimte om zelf een gesprek aan te vragen met u als mentor in de komende tijd. Het is heel belangrijk dat de mentor, om te beginnen, kort even met alle studenten belt om:


a. te informeren hoe het gaat;


b. te inventariseren welke zorgen de student heeft;


c. hoe de thuissituatie momenteel is;


d. welke randvoorwaarden (bv. internet, device, rustige leeromgeving) het kind wel/niet heeft om succesvol online onderwijs te volgen;


e. te helpen om oplossingen te zoeken samen met de student om toch aan de randvoorwaarden te komen;


f. de student te laten weten dat de mentor bereikbaar is voor hulp bij problemen, vragen, klachten etc. en op welke manier en wanneer de mentor bereikbaar is;


g. eventueel te helpen met het maken van een dagplanning (zoals wij eerder in hoofdstuk 1 hebben uitgelegd kunnen niet alle studenten heel goed vooruitkijken, plannen en hoofd- en bijzaken onderscheiden).


h. informeren over wat te doen als de leerling te ziek is om online onderwijs te volgen.


2. Het is aan te bevelen dat de mentor een introductievideo maakt met de uitleg van zijn of haar geplande werkwijze. In deze video kan de mentor ook alvast wat belangrijke tips en aanwijzingen geven om de leerlingen voor te bereiden op online leren en de do’s en don'ts. Dit gebeurt in goed overleg met de vakdocenten zodat de video overeenkomt met de werkelijkheid binnen de school. NB. Een dergelijke video kan ook door de zorgcoördinator worden gemaakt voor alle mentoren.


3. Contact met collega’s, directie en zorgteam. Als mentor hebt u een centrale functie voor de leerlingen in de informatie over allerlei aspecten van de school en het onderwijs in deze situatie; zorg dat u de communicatie met vakdocenten, coördinatoren, directie en zorgteam goed onderhoudt zodat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van wat er gaande is dat de leerlingen betreft uit jouw mentorklas/groep, en dat u belangrijke informatie van uw mentorleerlingen op tijd doorgeeft aan uw collega’s. Alleen op deze manier heeft de begeleiding het gewenste, positieve effect. Het is belangrijk dat de mentor door de vakdocenten om de ene dag op de hoogte wordt gehouden van een aantal zaken zoals:


a. deelname (aanwezigheid) van leerlingen aan het online aanbod;


b. voortgang;


c. gesignaleerde knelpunten.


4. Contact met ouders (in ieder geval voor AVO en EPB). Zorg dat u ook een platform of medium vindt/gebruikt waarmee u de ouders van de mentorleerlingen kunt bereiken om hen te informeren over wat te verwachten van u en van de school, bijvoorbeeld wat de (week)planning is; wat er van hen gevraagd wordt op gebied van studiebegeleiding van hun kinderen, en geef ook aan op welke manier en welk moment ouders ook met u kunnen communiceren (schriftelijk/mondeling).


5. Aandacht voor begeleiding van de groep waar de leerling deel van uit maakt

 • Zorg voor een structureel / wekelijks contactmoment met uw groep als geheel, zeker aan het einde van de eerste digitale lesweek!

 • Afhankelijk van de leeftijd van de mentorleerlingen zal je meer of minder vaak een groepsmoment inzetten. Voor jongere leerlingen zoals in ciclo basico kun je 1 of 2 x per week een moment inroosteren waarin u via een platform als zoom of hangouts als klas samenkomt om de leerlingen als groep te informeren over hoe het met u gaat, te vragen hoe het met hen gaat, en hen te informeren over wat er de komende dagen van hen wordt verwacht, etcetera

 • U kunt ook maatjes vormen in uw groep waar leerlingen ook bij terecht kunnen voor onderlinge steun, bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn met opdrachten of digitale programma’s

 • Zorg dat het duidelijk is bij wie leerlingen met vragen of problemen terecht kunnen


Op actieve wijze de leersituatie van studenten in kaart brengen en hierop monitoren, goede afstemming in het team en betrokkenheid van alle kanten zorgt ervoor dat onze studenten het online leren succesvol doorlopen.


Specifieke aandachtspunten voor EPI:

 • Voer ook hier zeker in de beginperiode van het digitaal les krijgen een individueel gesprekje met alle studenten voor de persoonlijke aspecten van hun situatie (algehele gezondheid/welzijn, studie-omstandigheden thuis, internet, begeleidingsmogelijkheden door anderen in huis en dergelijke).

 • Na deze inventarisatie kan er een wekelijkse video gestuurd worden met updates van informatie over school en onderwijs van de betreffende unit/opleiding.

 • Zorg dat u zo veel mogelijk bereikbaar bent voor vragen en hulp. Wees flexibel en vergroot eventueel uw beschikbaarheid voor de mentorstudenten uit uw groep,natuurlijk binnen uw grenzen.

 • Zorg dat u een vinger aan de pols houdt bij alle studenten, ook al zijn ze wat ouder zijn.

 • Zorg dat u uw studenten goed op de hoogte houdt van berichten uit de opleiding; ook als u nog geen antwoorden hebt op vragen laat dat dan ook weten aan uw studenten (zorg voor continuïteit).

 • Stimuleer onderling contact onder de studenten en organiseer ook zelf regelmatig een online groepssessie

 • Onderhoud ook hier contact met ouders indien nodig en mogelijk.

51 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page